صفر تا صد انجام یک معامله در بازار تهاتر ایرانیان

این تمام فرایندیه که برای انجام یک معامله تهاتری باید که طی بشه