اولین اجلاس تخصصی استراتژی و تحلیل بازار مسکن

اولین اجلاس تخصصی استراتژی و تحلیل بازار مسکن

حضور بازار تهاتر ایرانیان و سخنرانی جناب آقای دکترعلاءالدین ختایی مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان

در اولین اجلاس تخصصی استراتژی و تحلیل بازار مسکن مورخ دوشننبه 9 دی 1398 در دانشگاه شهید بهشتی

روابط عمومی و بین الملل بازار تهاتر ایرانیان