دیدار مدیرعامل و مسئولین بازارتهاتر ایرانیان وجمعی از مقامات بلغارستان درتهران

به دنبال سفرهیئت اعزامی بازارتهاترایرانیان به کشوربلغارستان، مذاکرات در سفر هیئت بلغاری به تهران ادامه یافت.دیدار مدیرعامل ومسئولین بازارتهاترایرانیان وسفیر محترم ایران دربلغارستان با سفیرمحترم بلغارستان درتهران و وجمعی از سرمایه داران ونمایندگان مجلس بلغارستان  درهتل اسپیناس تهران برگزارگردید.