مجمع سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

حضور بازار تهاتر ایرانیان با غرفه اختصاصی و سخنرانی آقای دکتر ذوالقدر مدیر بازاریابی مجموعه

در مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران مورخ 25 آذر 1398 در باشگاه فرهنگیان تهران

روابط عمومی و بین الملل بازار تهاتر ایرانیان